Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/www/muj-hrad.cz/www/index6.php:19) in /home/www/muj-hrad.cz/www/index6.php on line 22

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/www/muj-hrad.cz/www/index6.php:19) in /home/www/muj-hrad.cz/www/index6.php on line 22

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/muj-hrad.cz/www/index6.php:19) in /home/www/muj-hrad.cz/www/index6.php on line 23
design a realizace interiérů

KE STAŽENÍVšeobecné obchodní podmínky


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím ....Ing. Jiří Špiller....a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“). Webová prezentace firmy ....Ing. Jiří Špiller...., (dále jen „stránky“) včetně on-line obchodu je umístěna na internetové adrese http://www.muj-hrad.cz


I.   Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi ....Ing. Jiří Špiller.... a jejími obchodními partnery.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.1 Prodávající

Prodávajícím je ....Ing. Jiří Špiller....

1.2 Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.3 Spotřebitel

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.4 Podnikatel

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí služeb, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Kupní smlouva

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje popis hlavní činnosti, jíž je návrh dispozičního řešení, a ostatních nabízených služeb a to včetně ceny za jednotlivé služby. Ceny nabízených služeb jsou uvedené včetně příslušné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služeb a cena těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním výkresové dokumentace dispozičního řešení v tištěné formě. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3Pro objednání služeb zvolí kupující jednu nebo více z možností na webovém rozhraní obchodu:
a) Analýza technického a dispozičního stavu bytu
b) Odhad ceny nemovitosti
c) Právní služby
d) Zaměření dispozic
e) Návrh řešení dispozic bytu na základě zaslaných podkladů
f) Návrh individuálního řešení dispozic bytu
g) Návrh dispozic nebytového prostoru
h) Vizualizace
i) Předobjednávka stavební dokumentace
j) Realizace stavby na klíč
k) Stavební dozor během realizace

2.4 Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávané službě (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Toto se týká zejména situace, kdy kupující objedná ke službě „Návrh řešení dispozic bytu na základě zaslaných podkladů“ navíc nějakou doplňkovou službu, jejíž rozsah je potřeba specifikovat a upřesnit prodávajícímu před dokončením objednávky. To se týká zejména služby „Odhad ceny nemovitosti“, „Právní služby“, „Návrh individuálního řešení dispozic bytu“, „Návrh dispozic nebytového prostoru“, „Předobjednávka stavební dokumentace“ a „Realizace stavby na klíč“.

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.10 Tyto osbchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://www.muj-hrad.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Aktuální ceník je volně ke stažení v sekci „Služby“. Veškeré ceny jsou uvedené včetně příslušné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služeb a cena těchto služeb zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou tyto služby a ceny zobrazeny na webovém rozhraní stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěných ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.

V. Objednávání

Kupující obdrží plnění služby za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Ve smyslu tohoto zákona jsou zbožím upraveným podle přání kupujícího i projektové práce, zaměřovací práce a další specializované činnosti.

VII. Reklamace, odpovědnost za vady

Reklamaci je nutné podat písemnou formou a to zasláním doporučeného dopisu na dresu firmy Ing. Jiří Špiller, Farní 728/15, 162 00, Praha 6 nebo e-mailem na adresu info@muj-hrad.cz Doručení reklamace bude neprodleně písemně potvrzeno reklamujícímu. V případě zamítnutí reklamace obdrží reklamující písemné vyrozumění.

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

8.1Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním hotových návrhů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1626745113 / 0800, vedený u společnosti Česká Spořitelna (dále jen "účet prodávajícího")
c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU


8.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním hotových návrhů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním hotových návrhů.

8.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí hotových návrhů. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy.

8.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží či objednávky kupujícímu.

8.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení sjednané ceny za služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

8.7 Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Dodací podmínky Osobní odběr

9.1Způsob doručení hotových návrhů určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.2Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat hotové návrhy na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít hotové návrhy při dodání.

9.3V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno hotové nárvhy doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.4Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví k hotovým návrhům zaplacením celé kupní ceny službu. Kupující bere na vědomí, že návrhy jsou schematické a neslouží jako podklad pro jakoukoliv stavební úpravu. Kupující není oprávněn hotové návrhy používat pro svoji podnikatelskou či obchodní činnost. Hotové návrhy jsou duševním vlastnictvím firmy Jiří Špiller a jsou chráněny autorskými právy.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený na kupní smlouvě obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Prodávající je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování firmy Ing. Jiří Špiller, Farní 728/15, 162 00, Praha 6, email: info@muj-hrad.cz, tel.: +420 222742693, GSM.: +420 776298493

12.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 1. 2013 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.Datum poslední změny.....15.1.2013

návrh dispozic
 • analýza stávajícho stavu
 • konfigurace dispozic
 • návrh nového řešení
vizualizace interiéru
 • 3D půdorys bytu
 • vizualizace interiéru
 • včetně vybavení bytu
stavební poradenství
 • odhad ceny nemovitosti
 • kontrola technického stavu
 • právní posudky
realizace staveb
 • cenová nabídka
 • realizace stavebních prací
 • interiér na klíč
stavební dozor
 • dozor stavebních prací
 • kontrola kvality
 • dodržování termínů

kontaktní formulář

adresa

Farní 728/15
Praha 6, Střešovice
162 00

info@muj-hrad.cz

tel. : +420 222 742 693
mob.: +420 776 298 493

PORADENSTVÍ

Posouzení technického stavu
Odhad ceny nemovitosti
Právní služby


INFORMACE

Kontakty
O nás
Podmínky
Ceník

DESIGN

Zaměření dispozic
Návrh dispozic
Řešení dispozic nebytového prostoru
Vizualizace, 3D


STAVBA

Stavební dokumentace
Realizace stavby
Stavební dozor